Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ “ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ” (English, Русский)

Սբ. Ներսես Շնորհալի  St. Nerses the Graceful

Սբ. Ներսես Շնորհալի
St. Nerses the Graceful

ԱՂՕԹՔ ՊԻՏԱՆԻՔ ԻԻՐԱՔԱՆՉԻԻՐ ԱՆՁԻՆ ՀԱՎԱՏԱՑԵԼՈՑ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ

ԱՐԱՐԵԱԼ ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Ա

Հաւատով խոստովանիմ

Եւ երկիր պագանեմ քեզ,

Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի.

Անեղ եւ անմահ բնութիւն.

Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան

Եւ ամենայն եղելոց.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Բ

Հաւատով խոստովանիմ

Եւ երկիր պագանեմ քեզ,

Անբաժանելի լոյս,

Միասնական սուրբ Երրորդութիւն

Եւ մի Աստուածութիւն,

Արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի.

Հալածեա ի հոգւոյ իմմէ

Զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան.

Եւ լուսաւորեա զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ՝

Աղօթել քեզ ի հաճոյս

Եւ ընդունիլ ի քէն զխնդրուածս իմ.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Գ

Հայր երկնաւոր Աստուած ճշմարիտ,

Որ առաքեցեր զՈրդիդ քո սիրելի

Ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին.

Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո.

Ընկալ զիս որպէս զանառակ որդին.

Եւ զգեցո ինձ զպատմուճանն զառաջին՝

Զոր մերկացայ մեղօք,

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Դ

Որդի Աստուծոյ Աստուած ճշմարիտ,

Որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ

Եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ

Վասն մերոյ փրկութեան՝

Խաչեցար եւ թաղեցար

Եւ յարեար ի մեռելոց

Եւ համբարձար փառօք առ Հայր.

Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո.

Յիշեա զիս որպէս զաւազակն՝

Յորժամ գաս արքայութեամբ քով.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ե

Հոգի Աստուծոյ՝ Աստուած ճշմարիտ,

Որ իջեր ի Յորդանան եւ ի վերնատունն

Եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին՝

Մեղայ յերկինս եւ առաջի քո.

Մաքրեա զիս վերստին աստուածային հրով քով՝

Որպէս հրեղէն լեզուօք զառաքեալսն.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Զ

Անեղ բնութիւն,

Մեղայ քեզ մտօք իմովք.

Հոգւով եւ մարմնով իմով.

Մի յիշեա զմեղս իմ զառաջինս՝

Վասն անուանդ քում սրբոյ.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Է

Տեսող ամենայնի

Մեղայ քեզ,

Խորհրդով, բանիւ եւ գործով.

Ջնջեա զձեռագիր յանցանաց իմոց

Եւ գրեա զանուն իմ ի դպրութեան կենաց.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ը

Քննող գաղտնեաց,

Մեղայ քեզ կամայ եւ ակամայ,

Գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ.

Թողութիւն շնորհեա մեղաւորիս.

Զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին

Մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ եմ

Առաջի աստուածութեանդ քո,

Զգայարանօք իմովք,

Եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Թ

Ամենախնամ Տէր,

Դիր պահապան աչաց իմոց

Զերկիւղ քո սուրբ

Ոչ եւս հայիլ յայրատ.

Եւ ականջաց իմոց՝

Ոչ ախորժել լսել զբանս չարութեան.

Եւ բերանոյ իմոյ՝ ոչ խօսիլ զստութիւն.

Եւ սրտի իմոյ՝ ոչ խորհիլ զչարութիւն.

Եւ ձեռաց իմոց՝ ոչ գործել զանիրաւութիւն.

Եւ ոտից իմոց՝

Ոչ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան.

Այլ ուղղեա զշարժումն սոցա

Լինիլ ըստ պատուիրանաց

Քոց յամենայնի.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ժ

Հուր կենդանի Քրիստոս,

Զհուր սիրոյ քո, զոր արկեր յերկիր՝

Բորբոքեա յանձն իմ,

Զի այրեսցէ հոգւոյ իմոյ.

Եւ սրբեսցէ զխիղճն մտաց իմոյ.

Եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ.

Եւ վառեսցէ զլոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում,

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԱ

Իմաստութիւն Հօր Յիսուս,

Տուր ինձ զիմաստութիւն,

Զբարիս խորհիլ եւ խօսիլ եւ գործել

Առաջի քո յամենայն ժամ.

Ի չար Խորհրդոց՝ ի բանից եւ ի գործոց

Փրկեա զիս.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԲ

Կամեցող բարեաց Տէր կամարար,

Մի թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ.

Այլ առաջնորդեա ինձ

Լինիլ միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԳ

Արքայ երկնաւոր,

Տուր ինձ զարքայութիւն քո,

Զոր խոստացար սիրելեաց քոց.

Եւ զօրացո զսիրտ իմ

Ատել զմեղս

Եւ սիրել զքեզ միայն

Եւ առնել զկամս քո.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԴ

Խնամող արարածոց,

Պահեա նշանաւ խաչի քո

Զհոգի եւ զմարմին իմ՝

Ի պատրանաց մեղաց,

Ի փորձութեանց դիւաց,

Եւ ի մարդոց անիրաւաց,

Եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԵ

Պահապան ամենայնի Քրիստոս,

Աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ

Ի տուէ եւ ի գիշերի.

Ի նստիլ ի տան,

Ի գնալ ի ճանապարհ,

Ի ննջել եւ ի յառնել,

Զի մի երբէք սասանեցայց.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԶ

Աստուած իմ, որ բանաս զձեռն քո

Եւ լնուս զամենայն արարածս

Ողորմութեամբ քով,

Քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ.

Դու հոգա եւ պատրաստեա

Զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ

Յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԷ

Դարձուցիչ մոլորելոց,

Դարձո զիս ի չար սովորութեանց իմոց

Ի բարի սովորութիւն.

Եւ բեւեռա ի հոգի իմ սոսկալի օր մահուն,

Եւ զերկիւղ գեհենոյն,

Եւ զսէր արքայութեանն.

Զի զղջացայց ի մեղաց

Եւ գործեցից զարդարութիւն

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԸ

Աղբիւր անմահութեան.

Աղբերացո ի սրտէ իմմէ զարտասուս ապաշխարութեան

Որպէս պոռնկին.

Զի լուացից զմեղս անձին իմոյ՝

Յառաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԹ

Պարգեւիչ ողորմութեան,

Պարգեւեա ինձ

Ուղղափառ հաւատով,

Եւ բարի գործով,

Եւ սուրբ մարմնոյ

Եւ արեան քո հաղորդութեամբ

Գալ առ քեզ.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Ի

Բարերար Տէր,

Հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս՝

Քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ.

Եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն՝

Որք են ի ներքոյ երկնից.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԱ

Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս,

Արժանաւորեա զհոգի իմ ուրախութեամբ տեսանել

Զլոյս փառաց քոց

Ի կոչման աւուրն

Եւ հանգչել յուսով

Բարեաց յօթեւանս արդարոց

Մինչեւ յօր մեծի գալստեան քո.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԲ

Դատաւոր արդար,

Յորժամ գաս փառօք Հօր դատել

Զկենդանիս եւ զմեռեալս՝

Մի մտաներ ի դատաստան

Ընդ ծառայի քում,

Այլ փրկեա զիս ի յաւիտենական հրոյն

Եւ լսելի արա ինձ

Զերանաւէտ կոչումն արդարոց՝

Յերկնից արքայութիւնդ.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԳ

Ամենաողորմ Տէր,

Ողորմեա ամենայն հաւատացելոց ի քեզ՝

Իմոց եւ օտարաց,

Ծանօթից եւ անծանօթից,

Կենդանեաց եւ մեռելոց.

Շնորհեա եւ թշնամեաց իմոց

Եւ ատելեաց զթողութիւն,

Որ առ իս յանցանաց.

Եւ դարձո զնոսա ի չարեացն,

Զոր ունին վասն իմ,

Զի ողորմութեան քում արժանի եղիցին.

Եւ ողորմեա քո արարածոց

Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԴ

Փառաւորեալ Տէր,

Ընկալ զաղաչանս ծառայի քո՝

Եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ

Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին,

Եւ Յովհաննու Մկրտչին,

Եւ սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային,

Եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին,

Եւ սրբոց առաքելոց եւ մարգարէից,

Եւ վարդապետաց, եւ մարտիրոսաց

Եւ սրբոց հայրապետաց, եւ ճգնաւորաց

Եւ կուսանաց, եւ ամենայն սրբոց քոց,

Երկնաւորաց եւ երկրաւորաց,

Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն

Անբաժանելի սուրբ Երրորդութեանդ,

Յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն:

This unique Prayer (Havadov Khosdovanim) (I confess with Faith) by Catholicos St. Nerses the Graceful has been translated into several languages and bears the immeasurable faith, trust, and absolute hope of the Pontiff’s soul towards God. The twenty-four prayers are for each hour of the day and are intended to provide comfort of the spirit, peace and spiritual strength. The Flame of the Holy Spirit shall never quench within him who prays with St. Nerses Shnorhali with Faith.

I Confess with Faith

1

I confess with, adore You, o Father, Son and Holy Spirit, uncreated and immortal Essence, Creator of angels, of men, and of all that exists. Have mercy on Your creatures.

2

I confess with faith and worship You, invisible Light, simultaneously both Holy Trinity and One Lord: Creator of Light and dispeller of darkness, dispel from my soul the darkness of sin and ignorance, and enlighten my mind at this moment that I may pray to you according to Your will, and receive from you all that I ask. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

3

heavenly Father and true God, who sent Your beloved Son to seek the lost sheep, I have sinned against Heaven and before You, receive me as the Prodigal Son, and clothe me with the garment of which I was deprived by sin. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

4

Son of God, and true God, who came down from the bosom of the Father, and was incarnate by the Holy Virgin Mary for our redemption; was crucified, and buried, and raised from the dead, and ascended to the Father, I have sinned against Heaven, and before You, remember me like the penitent thief, when You come into Your Kingdom. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

5

Spirit of God, and true God, who descended on the river Jordan, and into the upper-room; who enlightened me by the baptism of the Holy Fountain, I have sinned against Heaven and before you, purify me again with your divine fire, as you did the Apostles with fiery tongues. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

6

Uncreated essence, i have sinned against You with my mind, with my soul, and my body, do not remember my former sins, for the sake of Your Holy Name. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

7

Beholder of all, I have sinned against You, in thought, word, and deed; blot out the handwriting of my offenses and write my name in the Book of Life. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

8

Searcher of secret things, I have sinned against You, willfully and inadvertently, knowingly and unknowingly. Grant forgiveness to me a sinner; for from the birth of the Fountain until this day, I have sinned before You Lord, will all my senses, and in all the members of my body. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

9

O Lord, protector of all, instill Your Holy fear in me that my eyes may no more look lustfully, that my ears may no more delight in hearing evil, that my mouth may no more speak lies, that my heart may no more think evil, that my hands may no more do injustice, that my feet may no more walk in paths of iniquity. but direct all my actions such that i do Your will in everything. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

10

O Christ, who is a growing fire, inflame my soul with the fire of Your love, which You have shed on the earth, that it may consume the stains of my soul, clear my conscience, purify my body from sin, and kindle in my heart the Light of Your knowledge. Have mercy on your creatures and especially on me, a great sinner.

11

Jesus, wisdom of the Father, give me the wisdom to think, to speak and to do what is good in Your eyes; keep me away from evil thoughts, words and deeds. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

12

O Lord, who has willed all that is good, and who is the director of the will, allow me not to follow the inclinations of my heart; but lead me to always walk according to your good pleasure. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

13

Heavenly King, grant me your Kingdom, which You have promised to Your beloved; and strengthen my heart to hate sin, to love You alone, and to do Your will. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

14

Upholder of all creatures, preserve by the sign of Your Cross my soul and body, from the allurements of sin, from the temptations of the devil, from evil men, and from all dangers physical and spiritual.

Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

15

O Christ, who is the keeper of all. Let Your right hand guard and shelter me day and night; when i walk on the road, when i lie down, and when i wake up, that i may never fall. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

16

O my God, who has opened your hand, and filled all creatures with Your bounty, unto You I commit my being; take charge of me, and provide all things needful for my soul and body, from this time forth for evermore. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

17

You that bring back the wandering, convert me from me from my evil thoughts to good ones; and imprint on my soul the dreadful day of death, the fear of hell, and the love of Your Kingdom, that I may repent my sins, and do righteousness. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

18

Fountain of immortality, cause the tears of repentance to flow from my heart, as from Mary Magdalene, that I may wash away the sins of my soul, before I depart this world. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

19

Grantor of mercy, grant me to come to You in Orthodox faith, through good works and the communion of Your Holy Body and Blood. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

20

Bounteous Lord, commit me to a good angel, who may deliver up my soul in peace, and convey it undisturbed through the malice of wicked Spirits to heavenly places. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

21

O Christ, who is the true Light, make my soul worthy to behold the Light of Your Glory with joy, in that day when You call me; and also to rest in the hope of good men, in the mansion of the Just, until the Great Day of Your Coming. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

22

O rightful Judge, when You come with the glory of the Father to judge the living and the dead, do not sit in the judgment of me, Your servant; but save me from the eternal fire, and make me also hear Your Blessed Voice when You call Your righteous ones to enter into Your heavenly Kingdom. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

23

All merciful Lord, have mercy on all believers in You, those who are close to me and those whom I know, those whom I don’t know, those who are living and whose who are dead. Forgive my enemies and those who hate me the offenses they have committed against me, and turn them away from the malice they hold toward me, that they too may be worthy of Your mercy. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.

24

O Glorious Lord, receive the prayers of Your servant, and fulfill my petitions for my good, through the intercession of the Holy Mother of God, and John the Baptist, and the first martyr St. Stephen, and St. Gregory our Illuminator, and the Holy Apostles, Prophets, Martyrs, Patriarchs, Hermits, Virgins, and all Your Saints in Heaven and on Earth. Unto You, o indivisible Holy Trinity, be Glory and worship for ever and ever. AMEN.†

Source: http://www.myspace.com/embassadorofchrist/blog/325257908

«С верою исповедую»

Нерсес Шнорали (Благодатный)

(1102 – 1173гг.)

Один из отцов Армянской Апостольской Церкви Нерсес Шнорали происходил из княжеского рода Пахлавуни, был правнуком князя Григория Магистра, а также младшим братом католикоса Григория III, который лично готовил брата к духовному служению и в 1120 году посвятил его в монахи. А, в 1166 году, он же рукоположил Нерсеса в католикоса и объявил наследником патриаршего престола.

Этому талантливому рабу Божьему принадлежат такие шедевры армянской духовной поэзии, как: «Слово о вере» и «Сын Иисус», историко-патриотическая поэма «Плач на взятие Эдессы», а также почитаемая и очень любимая народом молитвы – «С верою исповедую», переведенная на 33 языка мира. Как духовный пастырь, он святыми своими молитвами, сочинил прекрасные душеполезные шараканы, которые включены в Церковный канон.

Но его концептуальным трудом признается знаменитое «СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ», которое в нравственно-христианском духе воспитало не одно поколение.

Этот Божий сосуд мечтал о единой, вселенской христианской Церкви, которая, приняв изначальное вероисповедание Христа Господа, проповеданное через апостолов, вернется к своим животворящим истокам.

ЗА СВОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ БОГУ, АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИЧИСЛИЛА НЕРСЕСА ШНОРАЛИ К ЛИКУ СВЯТЫХ.

И сказал Иисус: Бодрствуйте и молитесь,

чтобы не впасть в искушение. (Лука 22.46)

1. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Отец и Сын и Дух Святой, Сущность несотворенная и бессмертное Естество, Создатель ангелов и людей и всего сущего. Помилуй Твои создания и меня многогрешного.

2. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Свет неделимый, единосущная Святая Троица и единое Божество, Создатель света и гонитель тьмы, изгони из души моей мрак грехов и неведения, и просвети в этот час мой разум, чтоб радостно помолиться Тебе, и принять от Тебя просимое мною. И помилуй…

3. Отец небесный, Бог истинный, пославший возлюбленного Сына Своего искать заблудшую овцу! Согрешил я против неба и пред Тобою; прими меня как блудного сына, и облачи в ризу изначальную, совлеченную с меня грехом. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

4. Сын Божий, Бог истинный, нисшедший из недра Отчего, воплотился от Святой Девы Марии, ради нашего спасения, был распят, погребен и воскрес из мертвых и вознесся во славе к Отцу! Согрешил я против неба и пред Тобою. Помяни меня как разбойника в пришествии Царствия Твоего. И помилуй…

5. Дух Божий, Бог истинный, нисшедший на Иордан и в Горницу, и просветивший меня крещением в Святой Купели! Согрешил я против неба и пред Тобою. Очисти меня вновь Божественным огнем Твоим, как святых апостолов – огненными языками. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

6. Несотворенное Естество! Согрешил я пред Тобою и мыслями моими, и душою моею и телом моим, не поминай грехов моих первых, ради имени Твоего Святого. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

7. Всевидящий Боже! Согрешил я пред Тобою помыслом, словом и делом. Вычеркни рукопись преступлений моих, в Книгу Жизни. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

8. О Тайновидец! Согрешил я пред Тобою волею и неволею, ведая и неведая. Даруй отпущение мне грешному, ибо от рождения в Святой Купели по сей день грешил пред Божеством Твоим, своими чувствами и всеми членами тела моего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

9. Всезаботливый Господь! Приставь стражем глаз моих страх Твой Святой, чтоб отныне не взирали вожделенно, и к ушам моим – дабы не желали слушать речи злые, и к устам моим – дабы не произносили лжи, и сердцу моему – дабы не помышляло злое, и к рукам моим – дабы не творили неправедное, и к ногам моим – дабы не ходили путем беззакония, но направь их движения всегда быть в соответствии с заповедями Твоими. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

10. Огонь живой – Христос! Огонь любви Твоей, посланный Тобой на землю, воспламени во мне, да сожжет он пороки души моей, и освятит совесть помышлений моих, и очистит прегрешения тела моего, и зажжет свет познания Твоего в сердце моем. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

11. Премудрость Отца – Иисус! Дай мне мудрости мыслить, говорить и творить добро пред Тобою всякий час, упаси меня от злых помыслов, речей и деяний. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

12. Благожелатель, Господь угодливый! Не допусти меня следовать воле своей, а веди меня путем богоугодной воли Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

13. Царь небесный! Дай мне Царство Твое, обещанное возлюбленным Твоим, и укрепи сердце мое дабы ненавидеть грехи, и любить лишь Тебя, и исполнять волю Твою. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

14. Попечитель творений! Храни знамением Креста Твоего душу и тело мое от греховных соблазнов, от дьявольских искушений, от людей неправедных, и от опасности души и тела. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

15. Хранитель всех – Христос! Да будет Десница Твоя осенять меня днем и ночью, находясь ли дома, идя ли в дорогу, спящего и бодрствующего, дабы никогда не содрогаться. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

16. Боже мой, отверзающий руку Твою и наполняющий все творения милостью Своею, Тебе вручаю душу мою, Ты позаботься и подготовь потребности души и тела моего, отныне и вовеки. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

17. Обращающий заблудших! Отврати меня от дурных привычек моих к благонравию, и запечатлей в душе моей день смерти и страх геенны, и любовь Царствия небесного, дабы я раскаялся в грехах и творил праведное. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

18. Источник Бессмертия! Источи из сердца моего слезы раскаяния, как у блудницы, дабы омыть грехи души моей прежде ухода из мира сего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

19. Даритель милости! Одари меня праведной верой, добрыми делами, и Святым причастием Плоти и Крови Твоей придти к Тебе. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

20. Благодетельный Господь! Поручи меня доброму ангелу, дабы с миром отдать мою душу, и безмятежно перейти через козни демонов поднебесных. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

21. Свет Истинный – Христос! Удостой душу мою с радостью узреть сияние Славы Твоей в день призыва моего, и упокоиться в благостной надежде в пристанище праведников до дня Великого пришествия Твоего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

22. Судья Праведный! Когда грядешь во славе отца судить живых и мертвых, не призывай к суду раба Твоего, но избавь меня от вечного огня, и дай мне услышать блаженный призыв праведных в Царство Твое небесное. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

23. Всемилостивейший Господь! Помилуй всех верующих в Тебя – сродников моих и чужих, знакомых и незнакомых, живых и мертвых. Прости также врагам моим и ненавидящим меня грехи, совершенные против меня, и отврати их от зла питаемого ко мне, дабы удостоились милости Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

24. Прославленный Господь! Внемли мольбам раба Твоего и во благо исполни прошения мои, заступничеством Святой Богородицы, и Иоанна Крестителя, и святого Первомученика Стефана, и святого Григория Просветителя нашего, и святых апостолов, пророков, наставников, мучеников, патриархов, подвижников, святых дев, отшельников, и всех Твоих святых небесных и земных.

И Тебе, Нераздельной Святой Троице,

слава и поклонение во веки веков.

Аминь.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s